Уманський НУС | сьогодні: 13.04.2024

Випуск №91. Частина 1, 2017

1 Господаренко Г.М.
Цигода В.С.
Прокопчук І.В.
Забур’яненість та продуктивність посівів буряку цукрового залежно від глибини оранки і систем удобрення
УДК: 631.51:631.8:632.51:633.63:003.13, стор. 7-18, завантажень (624)
2 Gołębiewska B. VARIATIONS IN MINERAL FERTILIZERS CONSUMPTION IN POLAND AND THEIR EFFECT ON THE ENVIRONMENT IN 1990-2015
УДК: 631.8, стор. 7-18, завантажень (550)
3 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
Мельник І.О.
Зміна фізичних показників яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору
УДК: 57.018.5:634.11:631.811.98:664.8.03, стор. 28-36, завантажень (392)
4 Кононенко Л. М.
Полторецький С.П.
Яценко А. О.
Урожайність та елементи продуктивності агроценозу рижію ярого в залежності від його щільності
УДК: 631.53.048:631.559:582.683.2(477.46), стор. 36-46, завантажень (298)
5 Любич В.В. Кондитерські властивості зерна пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії
УДК: 664.6/.7:631.526.3, стор. 46-54, завантажень (698)
6 Василькіський С.П.
Гудзенко В.М.
Діалельний аналіз генетичного контролю довжини колоса сучасних сортів ячменю ярого
УДК: 631.527.541.2:633.16, стор. 54-64, завантажень (586)
7 Господаренко Г.М.
Цигода В.С.
Глибина основного обробітку та систем удобрення, як фактор впливу на забур’янення посівів цукрових буряків та їхню продуктивність
УДК: 631.51:631.8:632.51:633.63:003.13, стор. 64-74, завантажень (425)
8 Осокіна Н.М.
Господаренко Г.М.
Герасимчук О.П.
Вплив режимів живлення на технологічні показники пшениці озимої сорту Подолянка
УДК: 631. 8. 022. 3, стор. 74-83, завантажень (681)
9 Самойлик М.С. Наукові основи комплексної оцінки ефективності керування ресурсно-екологічною безпекою з урахуванням регіональних особливостей
УДК: 504.06, стор. 83-92, завантажень (289)
10 Токар А.Ю.
Войцехівський В.І.
Відбір рас активних сухих дріжджів для виготовлення яблучних некріплених виноматеріалів
УДК: 663.3, стор. 92-100, завантажень (474)
11 Мартинюк А.Т. Вплив удобрення та передпопередників на продуктивність буряку цукрового на чорноземі опідзоленому в Правобережному Лісостепу
УДК: 631.8 : 631.582 : 633.63 : 003.13, стор. 100-108, завантажень (460)
12 Макарчук М.О. Урожайність та адаптивна здатність гібридів кукурудзи залежно від генотипу материнського компоненту
УДК: 575.826:631.555, стор. 108-121, завантажень (290)
13 Улянич І.Ф.
Костецька К.В.
Розроблення рецептів комбікормів
УДК: 636.085.55:636.3.043:639.211, стор. 121-129, завантажень (1170)
14 Поліщук В. В.
Балабак А.Ф.
Величко Ю.А.
Карпук Л.М.
Взаємозв’язок урожайності і якості насіння буряків цукрових
УДК: 633.63:631.531.12.631.53.02, стор. 129-136, завантажень (387)
15 Фурманець М.Г.
Фурманець Ю.С.
Ефективність гумату калію при вирощуванні пшениці озимої та кукурудзи на зерно
УДК: 631.89:633.1, стор. 136-141, завантажень (1)
16 Гурський І.М. Стан і перспективи якісного водопостачання населення та сільськогосподарських тварин у приватних господарствах
УДК: 591.133.14:637, стор. 141-149, завантажень (348)
17 Діденко І.А. Адаптивна здатність сортів селери черешкової в умовах Правобережного Лісостепу України
УДК: 57.017.3:635.53(477.4), стор. 149-156, завантажень (432)
18 Дубін О.М.
Василенко О. В.
Моніторинг нітратного забруднення овочевої продукції на ринках м. Умань
УДК: 504.064.3:632.155:635(477.46), стор. 156-164, завантажень (506)
19 Манько О. А.
Крижанівський В.Г.
Вивчення господарсько-цінних та морфологічних ознак коренеплодів вихідних форм цикорію коренеплідного Cichorium intybys l.
УДК: 633.78:631.527:581.4, стор. 164-172, завантажень (359)
20 Новак Ж.М. Стан селекції пшениці в Україні у 2017 році
УДК: 631.526.3:633.11, стор. 172-180, завантажень (307)
21 Парфенюк О.О.
Баланюк Л.О.
Особливості успадкування низки кількісних ознак цукрово-кормовими гібридами буряка в селекції ліній-запилювачів О-типу за формою коренеплоду
УДК: 631.527:633.63, стор. 180-187, завантажень (268)
22 Прокопчук І.В.
Нікітіна О.В.
Еколого-агрохімічна оцінка тривалого застосування калійних добрив у польовій сівозміні
УДК: 631.839, стор. 187-195, завантажень (426)
23 Ефективність сортів руколи посівної в Лісостепу України
УДК: 635.41: 631.55, стор. 195-202, завантажень (540)
24 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Оцінювання резистентності до хвороб створених зразків пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України
УДК: 633.11: 631.527 , стор. 202-210, завантажень (247)
25 Цигода В.С. Екологічне оцінювання глибини основного обробітку та систем удобрення на зміну агрофізичних властивостей ґрунту
УДК: 631.95:631.51:631.8:631.43, стор. 210-218, завантажень (401)
26 Борисенко В.В. Вплив ширини міжрядь та густоти посіву на лушпинність, масу та натуру сім’янок соняшника
УДК: 631.543.2:631.53.04:631.576.4:633.854.78, стор. 218-226, завантажень (363)
27 Єзерківський А.В. Вплив технологічних заходів вирощування на виробництво органічної продукції зернових культур на торфових ґрунтах
УДК: 631.14:631.51, стор. 226-236, завантажень (426)
28 Рябовол Л.О. Створення та оцінка вихідних матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання
УДК: 631.527.5:633.85:664, стор. 236-244, завантажень (387)
29 Рассадіна І.Ю. Баланс елементів живлення у ґрунті за різних форм, доз і способів унесення мінеральних добрив при вирощуванні рижію ярого
УДК: 631.8 : 633.85, стор. 244-250, завантажень (515)
30 Кравченко В. С. Урожайність та адаптивний потенціал сортів сої в умовах Лісостепу Західного
УДК: 631.8.632.633.34, стор. 250-259, завантажень (929)
31 Мамчур Т.В. Життєвий та творчий шлях видатного вченого садівника, академіка Василя Васильовича Пашкевича (1857-1939)
УДК: 634.1:001.8(092), стор. 259-269, завантажень (497)
32 Єщенко В.О.
Карнаух О.Б.
Внесок професора Рубіна С. С. і його учнів у розвиток вітчизняної землеробської науки
УДК: 631.4 : 378, стор. 269-277, завантажень (249)
33 Мамчур Т.В. Усмішка, пронесена через усе життя
УДК: , стор. , завантажень (363)