Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Порядок подання рукописів авторами в «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва»

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

Порядок рецензування статей

Рукописи, що надходять до журналу, направляються за профілем наукового дослідження членам редакційної ради чи іншим експертам за наявності позитивного відгуку головного редактора. Основними критеріями оцінки рукописи головним редактором є: оригінальність змісту, висока якість, наукова строгість і інтерес для широкої аудиторії читачів.

При необхідності, за рішенням головного редактора до рецензування можуть залучатися сторонні фахівці, які мають вчені ступені і (або) вчені звання.

Не рецензуються статті членів редакційної ради журналу, написані одноосібно або у співавторстві.

До рецензування, як правило, не залучаються фахівці, що працюють в тому ж закладі, де виконана робота.

Рецензентам повідомляють про те, що надіслані ним рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягає розголошенню.

Рецензенту не дозволяється робити копії статей для своїх потреб.

Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії.

Якщо в рецензії на цю статтю є вказівка ​​на необхідність її виправлення, то вона направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до редакції вважається дата повернення доопрацьованій статті.

У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а при необхідності - редакційною колегією в цілому.

 Сплата коштів здійснюється за надісланим автору рахунком лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку.

Редакція не проводить грошових виплат авторам за надання та розміщення статей на сторінках видання.

В окремих випадках здійснюється безкоштовна публікація статей, які містять значні наукові досягнення (за рішенням редакційної колегії).

Вартість публікації - 600 грн. Оплата здійснюється лише після завершення процесу рецензування статті в редакції журналу та рекомендування її до друку.

Редколегія залишає за собою право відхилити на доопрацювання статтю, оформлену не згідно даних вимог. Відхилену після внутрішнього редагування працю, автор обов’язково повинен повернути разом з виправленим варіантом статті.

Терміни подання: 1.02. — 31.05. і 1.09. — 30.11.

Вихід чергового випуску: розміщення на сайті - червень, грудень; друкований примірник - липень, січень.

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

 Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті (поставленого завдання).

Статті повинні мати 6-10 машинописних сторінок тексту. Їх метою є інформування вчених про найбільш значущі фундаментальні дослідження.  На момент подачі стаття не повинна бути опублікована або здана в друк в інші наукові видання.

У збірник приймаються статті українською або англійською мовою.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених статистичних та інших даних, джерел, цитат і т.д.

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ 

Стаття повинна бути побудована в логічній послідовності, насичена фактичним матеріалом, мати такі складові:

Анотація стисла — характеристика змісту статті (те, про що розповідається в статті); обсяг 5–7 стрічок; українською мовою.

Вступ — опис проблеми, що аналізується, у за­га­ль­но­му ви­гля­ді та її зв’я­зок із ва­ж­ли­ви­ми на­у­ко­ви­ми чи прак­ти­ч­ни­ми за­вдан­ня­ми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обов’язково зробити аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка завдання).

Методика досліджень — обґрунтування вибору напряму досліджень, перелік використаних методів, розкривають загальну методику проведених досліджень (коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом). У теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних — принципи дії та характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювання; обсяг 5–10 рядків.

Результати досліджень — виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; обов’язково — табличний або графічний матеріал з результатами статистичного аналізу, без якого статті не розглядаються. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх «шапка» – точно відповідати змістові граф, всі графи «шапки» повинні бути заповнені. При використанні таблиць саме слово «таблиця» не пишуть, розміщують порядковий номер таблиці перед її назвою, подають напівжирним шрифтом, вирівнюють по центру. Джерела посилань розміщують під таблицею.

Графічний матеріал (рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, ін.) мають бути чіткими та виразними; лінії графіків та діаграм, усі умовні позначення на них мають бути чіткими. Назву рисунку у тексті розміщують під ним по центру. Слово «Рис.» та назва рисунку — напівжирним виключка по центру. Під назвою рисунку розміщують джерела посилань.

Висновки — у закінченні наводяться висновки з даного дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку; необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання; обсяг  5–10 рядків.

Література — посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в тексті у хронологічному порядку цифрою у квадратних дужках; література – у кінці статті). Обов’язковим є посилання в рубриці "Аналіз останніх досліджень і публікацій ". Cписок літератури має складатися з двох частин:

1) Література. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису [ПРИКДАД ОФОРМЛЕННЯ]. Джерела на англійській мові мають бути описані згідно міжнародних правил.

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 [ПРИКЛАД ОФОРМЛЕНЯ]. Посилання на підручники та науково-популярну літературу є недопустимими.

Анотація розширена англійською мовою повинна бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз (не менше як 1800 знаків); має бути інформативною (не містити загальних слів); змістовною (відображати основний зміст статті і результати досліджень); структурованою (слідувати логіці викладення статті); Тому обов’язковими складовими анотації англійською мової до статей є: вступ; актуальність; мета і завдання; методи досліджень; результати; висновки (тобто коротке повторення в ній структури статті). Під час написання розширеної анотації слід використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, стандартизовану термінологію, уникаючи складних граматичних зворотів, маловідомих термінів і символів. Розпочинають з прізвищ й ініціалів авторів та назви статті.

Переклад має бути професійним без використання інтернет перекладачів, в іншому випадку стаття буде повернута.

Ключові слова — слова або стійкі словосполучення із тексту анотації; сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст статті; загальна кількість — не менше 4 і не більше 10,українською та англійською мовами.

 

 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Стаття готується українською (або англійською) мовою обсягом 8–12 повних сторінок.

Матеріали статті повинні бути оформлені в рамках використання програм, які входять до складу пакета «MicrosoftOffice».

Файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі Microsoft Word’97 або вище, назва файла повинна містити прізвище автора або авторів (наприклад Іванов.doc).

Рукопис повинен бути надісланий лише електронною поштою. Автор несе відповідальність за якість електронного варіанту (пошкодження вірусом).

Автор (окрім докторів наук) повинен разом зі статтею представити наукову рецензію доктора наук. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи. Рецензії мають бути тією ж мовою, що й сама стаття.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ 

Всі текстові матеріали (в т.ч. таблиці та рисунки) набираються однією гарнітурою «TimesNewRoman», розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками — одинарний інтервал.

Параметри сторінки: розмір — стандартний А4 (210 ×297 мм.), розташування книжкове, верхній, нижній, лівий і правий береги — 20 мм. Файл зі статтею подається без нумерації сторінок.

Загальний вигляд статті:

УДК (напівжирний, виключка по лівому краю)

НАЗВА СТАТТІ

(великі напівжирні літери, виключка по центру)

ІНІЦІАЛИ, ПРІЗВИЩА АВТОРІВ, науковий ступінь

(великі напівжирні літери) (малі напівжирні літери, виключка по центру)

Назва установи

(напівжирні літери, виключка по центру)

Анотація

(слово «Анотація» не пишеться, шрифт світлий, курсив, виключка по ширині)

Ключові слова: (українською мовою)

Текст статті

(абзац —1 см, шрифт світлий, виключка по ширині)

Вступ.

(слово «Вступ» не пишеться)

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій

(заголовок виділяється напівжирним шрифтом, виключка по ширині)

Методика досліджень.

(заголовок виділяється напівжирним шрифтом, виключка по ширині)

Результати досліджень.

(заголовок виділяється напівжирним шрифтом, виключка по ширині)

 

Висновки.

(заголовок виділяється напівжирним шрифтом, виключка по ширині)

 

Література

(заголовок виділяється великими напівжирними літерами, виключка по центру)

References

(заголовок виділяється великими напівжирними літерами, виключка по центру)

 

Annotatiоn (розширена англійською мовою; прізвища й ініціали авторів, назва статті та текст резюме — шрифт світлий, курсив, виключка по ширині).

Key words (англійською мовою).

 

(слова «Keywords:» пишуться — шрифт напівжирний, курсив; не менше 4 і не більше 10 — шрифт світлий, курсив, виключка по ширині).

 

 

Статті подаються за адресою:

Діордієвій І. П.

Уманський національний університет садівництва.

вул. Інститутська, 1, п/в Софіївка – 5,

м. Умань, Черкаської обл., Україна, 20305

 

Контактні телефон: (04744)3 – 43 – 84

                                     (096)205 – 43 – 70

 

Сайт видання: http://journal.udau.edu.ua/ua/index.html.

e-mail: sbornik-unaus@ukr.net