Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Про збірник

Уманський національний університет садівництва публікує одне з найстаріших вітчизняних наукових видань - «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва».

Рік заснування: 1926.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17791 - 6641ПР від 17.03.2011

Включено до переліку фахових видань України:  категорія Б відповідно до наказу МОН від 11.07.2019 р. №975

ISSN 2415-8240 (Online)

ISSN 0134-6393 (Print)

Галузь науки: сільськогосподарські науки; економічні науки.

Вид видання: збірник.

Статус видання: вітчизняне.

Мови видання: українська,  англійська.

Обсяг і періодичність: до 40 ум. друк. л. 2 рази на рік.

Головний редактор: Непочатенко О.О., доктор економічних наук, професор.

Заступник головного редактора: Карпенко В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор;

                                                         Мальований М.І., доктор економічних наук, професор

Відповідальний секретар: Діордієва І. П., кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Адреса редакції:

Уманський національний університет садівництва

вул. Інститутська, 1

п/в Софіївка - 5,

м. Умань,

Черкаська область,

Україна

20305

Web-адресс: http://journal.udau.edu.ua/ua/index.html.

E-mail: sbornik-unaus@ukr.net

Телефон: +380962054370

 

Основна мета збірника - висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. На його сторінках читачі зустрінуться як з представниками сучасної вітчизняної наукової еліти, професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів, керівниками та спеціалістами підприємств і організацій, представниками органів державної влади, так і вченими інших країн з різних питань сільськогосподарського виробництва та економіки. Головним критерієм при відборі матеріалів для публікації є їх відповідність статусу даного видання, новизна та актуальність ідей, наукова та фактична достовірність поданого матеріалу.

 Матеріали приймаються за тематичними розділами

   Частина 1 . Агрономія: загальне землеробство; сільськогосподарські меліорації; агрогрунтознавство і агрофізика; агрохімія; селекція і насінництво; фізіологія рослин; мікробіологія; овочівництво; плодівництво; виноградарство; садівництво; рослинництво; фітопатологія; захист і карантин рослин; кормовиробництво і луківництво; гербологія; насіннєзнавство; первинна обробка продукції рослинництва; садово-паркове господарство.

   Частина 2 . Економіка: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Вступники для публікації у збірнику роботи обов'язково проходять рецензування членами редакційної колегії, розглядаються і рекомендуються Вченою радою Уманського національного університету садівництва до друку.

Висловлені в статтях думки і припущення можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Будь-які порушення авторських прав переслідуються згідно з чинним законодавством. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори представлених матеріалів.

Передрук матеріалів збірника допускається тільки за згодою редакції.