Уманський НУС | сьогодні: 17.07.2024

Випуск №82. Частина 1, 2013

1 Вакуленко П.І. ДОБІР ОДНОНАСІННИХ ВИСОКОЦУКРИСТИХ ЗАПИЛЮВАЧІВ-ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
УДК: 633.63:631.52:575.125, стор. 185-189, завантажень (743)
2 Шаповаленко О.І.
Улянич І.Ф.
ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ КУКУРУДЗИ І ОВОЧЕВИХ КОРЕНЕПЛОДІВ У ЕКСТРУДОВАНИХ КОРМОСУМІШАХ
УДК: 664.784:935.1.001.73, стор. 179-185, завантажень (1174)
3 Стельмах А.Ф. ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СГІ НЦНС ВІД «ЛИСЕНКІВЩИНИ» ДО СЬОГОДЕННЯ
УДК: 595.631.52, стор. 171-178, завантажень (843)
4 Світовий В.М.
Геркіял О.М.
Крупская В.В.
Даниленко О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ОЧИЩЕННЯ ГУМУСОВИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ
УДК: 543.054:543.421/424 , стор. 167-171, завантажень (1063)
5 Нінієва А. К. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ СПЕЛЬТИ В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 633. 111. 5, стор. 159-166, завантажень (648)
6 Недвига М.В.
Галасун Ю.П.
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ДО АГРЕГАЦІЇ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
УДК: 631.434 , стор. 153-159, завантажень (652)
7 Корнієнко С.І.
Горова Т.К.
Митенко І.М.
Стовбір О.П.
ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ В СЕЛЕКЦІЇ БУРЯКА СТОЛОВОГО
УДК: 631.527.5:631.527:635.11, стор. 146-152, завантажень (1166)
8 Корнєєва М.О.
Мацук М.Б.
Чемерис Л.М.
Навроцька Е.Е.
МІНЛИВІСТЬ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗАПИЛЮВАЧІВ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ТРИПЛОЇДНИХ ГІБРИДІВ З АДАПТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
УДК: 633.63:631.52, стор. 140-145, завантажень (671)
9 Богульська C.В. АГРОБАКТЕРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ РІПАКУ ЯРОГО БЕЗ ЕТАПУ РЕГЕНЕРАЦІЇ INVITRO
УДК: 631.147:633.85, стор. 135-139, завантажень (1201)
10 Воробйова Н.В. УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
УДК: 635.21:635 – 1/ – 2, стор. 130-135, завантажень (766)
11 Жук О.Я.
Жук В.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ НАСІННИЦТВА КАПУСТИ ЛИСТКОВОЇ ДЕКОРАТИВНОЇ
УДК: 631.53.01:635.34:635.9, стор. 125-130, завантажень (718)
12 Господаренко Г.М.
Пташник М.М.
ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЖИТА ОЗИМОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ
УДК: 633.14:631.55:631.84, стор. 120-125, завантажень (1034)
13 Кучеренко Є.П.
Саблук В.Т.
ЗБУДНИКИ КАГАТНОЇ ГНИЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ ЗА ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО
УДК: 63.4:632.4.01/.08, стор. 113-119, завантажень (896)
14 Карпук Л.М. РІВНОМІРНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕННЯ
УДК: 633.63:631.53.01.006.83:631.547.2/.3, стор. 107-112, завантажень (814)
15 Карнаух О.Б. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
УДК: 633.16:631.153.3, стор. 100-106, завантажень (1271)
16 Пиж’янова А.А.
Балабак А.Ф.
ІНТРОДУКЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ГОЛУБИКИ ВИСОКОРОСЛОЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
УДК: 582.688.3: 631.535:634.1, стор. 94-100, завантажень (1076)
17 Чередниченко В.М. ВРОЖАЙНІСТЬТАЯКІСТЬПРОДУКЦІЇКАПУСТИЦВІТНОЇЗАЛЕЖНОВІДРОЗМІРУЧАРУНКИТАВІКУРОЗСАДИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
УДК: 635.35:631.559(477 – 292.485), стор. 88-93, завантажень (926)
18 Січкар А.О.
Вишневська Л.В.
Савранська Л.М.
Четирко С.А.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮЦЕРНИ НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМЗАЛЕЖНО ВІД РОЗПУШУВАННЯ ҐРУНТУ В ТРАВОСТОЯХ ТРЕТЬОГО РОКУ ВИКОРИСТАННЯ
УДК: 633.2.033, стор. 83-88, завантажень (1153)
19 Фурманець М.Г. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
УДК: 631.559:633.1.631.582, стор. 79-83, завантажень (860)
20 Усик С. В. ЗАПАСИ ДОСТУПНОЇ ВОЛОГИ ПІД ПОСІВАМИ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ПРИ НАСИЧЕННІ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ
УДК: 631.582:631.423.2, стор. 74-79, завантажень (698)
21 Фоменко Л. А. ПОРІВНЯННЯ ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ГІБРИДНИХ НАЩАДКІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ З БАТЬКІВСЬКИМИ ФОРМАМИ
УДК: 633.112, стор. 67-74, завантажень (883)
22 Ненька О.В.
Корнєєва М.О.
Бойко І. І.
Андрєєва Л. С.
Кротюк Л. А.
ПРОЯВ ВРОЖАЙНОСТІ ПРОСТИХ СТЕРИЛЬНИХ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПУ І ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ
УДК: 633.63.631.52, стор. 61-67, завантажень (651)
23 Парій Ф.М.
Рябовол Я.С.
СТВОРЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО СИСТЕМИ ЦЧС РAMPA-ТИПУ
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 57-61, завантажень (1168)
24 Грицаєнко З.М.
Волошина Л. Г.
АЗОТФІКСУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ РИЗОСФЕРИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОНІ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ
УДК: 579.841.2:633.111:632.954:631.811.98, стор. 51-56, завантажень (799)
25 Поліщук В. В. ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ БАГАТОНАСІННОГО ЗАПИЛЮВАЧА БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ПОНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУР
УДК: 633.63:631.531.12.631.53.02, стор. 46-50, завантажень (620)
26 Рудник-Іващенко О.І. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ПРОСА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ГЕРБІЦИДІВ ТА ЇХ БАКОВИХ СУМІШЕЙ
УДК: 633.631.526.32, стор. 37-46, завантажень (1291)
27 Полторецький С.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ НАСІН-НИЦЬКИХ ПОСІВІВ СОРТІВ ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ В УМОВАХ ПРАВО-БЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
УДК: 631.53.01:633.17(477.46), стор. 29-37, завантажень (807)
28 Козубенко О. С.
Костогриз П.В.
ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО, ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ТА КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В СІВОЗМІНІ
УДК: 631.51.021:631.423.2, стор. 23-29, завантажень (1011)
29 Заморська І.Л.
Заморський В.В.
ФЕНОЛЬНІ РЕЧОВИНИ В ЯГОДАХ СУНИЦІ
УДК: 634.75:577.1, стор. 18-23, завантажень (1007)
30 Притуляк Р.М.
Чернега А.О.
ВМІСТ БІЛКА І КЛЕЙКОВИНИ У ЗЕРНІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 14-18, завантажень (723)
31 Господаренко Г.М.
Єщенко Н. Б.
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ ВИДІВ І НОРМ ДОБРИВ ТА ЇХ ОКУПНІСТЬ
УДК: 631.8:631.582:631.445.4(477.46), стор. 8-14, завантажень (1246)