Uman NUH | today: 01/15/2020

Our Authors

Tsviliuk, R.M.

Tsviliuk, R.M.

magіstrant

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Tsygoda V.S.

Tsygoda V.S.

Candidate of Agricultural Sciences

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Tsymbaliuk Y.A.

Tsymbaliuk Y.A.

Candidate of Economics Sciences

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Tsytsiura Ya.H.

Tsytsiura Ya.H.

Candidate of Agricultural Sciences

Vinnitsa National Agrarian University

Tsytsyura N.

Tsytsyura N.Tulush Leonid Dmytrovich

Tulush Leonid Dmytrovich

Candidate of Sciences Ekonomicheskie

NSC "Institute of agrarian economy"

Tupchiy O.S.

Tupchiy O.S.Uman National University of Horticulture

Turchina S.Ya.

Turchina S.Ya.

postgraduate

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Turlenko N.

Turlenko N.

Candidate of Ekonomikal Sciences

Tymchuk S.V.

Tymchuk S.V.

Candidate of Economics

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Ulanchuk Vladimir

Ulanchuk Vladimir

Doctor of Economics

Uman National University of Horticulture

Ulich L.I.

Ulich L.I.

Candidate of Agricultural Science